Impactul macroeconomic este diferenţiat, unele masuri urmand sa intre in vigoare in 2016, iar altele in 2019, cand Guvernul spera ca reducerea cotei unice, respectiv a impozitului pe profit şi a impozitului pe venit, sa aiba un rol multiplicator cu deosebire asupra investiţiilor.Pe ansamblu, se estimează că în anul 2016 principala componentă de cerere care va fi influenţată pozitiv este consumul populaţiei, care urmează să se majoreze suplimentar cu 1,8 puncte procentuale.Un impact semnificativ se va înregistra şi în cazul inflaţiei, care, potrivit estimarilor Guvernului, s-ar putea diminua cu 2,6 puncte procentuale în primul an de aplicare a propunerilor de reducere a TVA şi a accizelor.

 • Proiectul rescrierii Codului fiscal a inceput in 2013 sub ministeriatul liberalului Daniel Chitoiu, a continuat sub Ioana Petrescu (fara apartenenta politica asumata), preluat de socialistul Darius Valcov  si finalizat sub interimatul lui Victor Ponta la conducerea Finantelor.

Propunerea noului Cod Fiscal (integral, defalcat pe capitole):

Cele mai importante modificări ale Codului Fiscal

 • Impozitul pe profit

1.    Se exclud din categoria contribuabililor obligaţi la plata impozitului pe profit a următoarelor persoane juridice :
–    Academia Română;
–    fundaţia înfiinţată de Academia Română în calitate de fondator unic;
–    entitatea transparentă fiscal cu personalitate juridică;
– completarea categoriei de persoane juridice scutite de la plata impozitului pe profit, pentru anumite venituri, cu Societatea Naţională de Cruce Roşie din România.

2.    Se revizuieste regimul  veniturilor din dividende primite de la persoane juridice române și se introduc  noi tipuri de venituri neimpozabile, astfel:
–    dividendele  primite de la firmele romanesti  sunt venituri neimpozabile, indiferent de condițiile de deținere a titlurilor  de participare;
–    Banii colectati de organizaţiile colective autorizate, cât şi de producători, pentru îndeplinirea resposabilităţilor de finanţare a gestionării deşeurilor;
–    veniturile din despăgubiri primite în baza hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului;
–    veniturile reprezentând echivalentul unor despăgubiri primite potrivit Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, prevedere care a fost preluată din această lege specială.

3. Incepând cu data de 1 ianuarie 2019, cota de impozit pe profit se reduce la 14%.

4. Se elimina limitele fiscale pentru:  a)cheltuielile efectuate în numele unui angajat, la schemele de pensii facultative, în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 400 euro/an/ participant; b) cheltuielile cu primele de asigurare voluntară de sănătate, în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 250 de euro/an/ participant. Aceste contribuții ale angajatorului la schemele de pensii facultative, respectiv pentru primele de asigurare voluntară de sănătate, se includ în venitul salarial al angajatului, în vederea impozitării, pentru partea care depășește 650 euro, pentru aceste cheltuieli însumate.

5. În vederea  determinarii deducerii fiscale pentru cheltuielile de protocol, se propune ca bază de calcul profitul contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit.

6.  Pentru încurajarea în susținerea sponsorizarii se majorareza limita minima legată de cifra de afaceri de la 0,3% la 0,5%, în  condițiile în care minim 30% din cheltuielile cu sponsorizarea/mecenat/acordarea de burse private sunt efectuate către federațiile sportive naționale definite potrivit Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000.

7. Reglementarea regimului fiscal al pierderilor din creanțe, deductibile la calculul profitului impozabil, dacă sunt acoperite de contracte de asigurare.

8. Revizuirea modalităţii de determinare a nivelului de deducere, la calculul profitului impozabil, pentru cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate, generate de diferenţele de curs valutar înregistrate ca urmare a derulării unui contract de leasing, în sensul că limita fiscală de 50% se aplică asupra valorii pierderii nete din diferenţe de curs valutar înregistrată în perioada fiscală pentru care se efectuează calculul impozitului pe profit.

9. Se elimina prevederile referitoare la reţinerea la sursă a impozitului datorat în cazul în care vânzarea  unui imobil se efectuează către o persoană juridică română. Astfel, persoana juridică străină care realizează venitul va avea obligaţia de a plăti impozit pe profit şi de a depune declaraţii de impozit pe profit, direct sau prin împuternicit, indiferent de persoana căreia îi vinde proprietăţile imobiliare situate în România, respectiv titlurile de participare.

10. Modificarea termenelor pentru efectuarea plăţilor anticipate, pentru contribuabilii care aplică sistemul anual de declarare şi plată a impozitului pe profit. Se modifica termenele de efectuare a plăţilor anticipate, astfel:
– pentru situaţiile în care plăţile anticipate se efectuează la nivelul sumei de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, plăţile anticipate se efectuează  până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata, cu excepţia plăţii anticipate aferentă trimestrului IV care se declară şi plăteşte până la data de 25 decembrie a trimestrului respectiv;
– pentru situaţiile în care plăţile anticipate se efectuează la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectuează plata anticipată, plăţile anticipate se declară şi se plătesc până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata anticipată, pentru trimestrele I-III. Definitivarea şi plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se efectuează până la termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit.

 • Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

11. Se modifică una din condițiile de încadrare în categoria fiscala de ”microîntreprindere”, respectiv cea referitoare la nivelul veniturilor realizate în anul precedent, după cum urmează:
a) 75.000 euro, pentru încadrarea în categoria microîntreprinderilor în anul 2017;
b) 85.000 euro, pentru încadrarea în categoria microîntreprinderilor în anul 2018;
c) 100.000 euro, pentru încadrarea în categoria microîntreprinderilor începând cu anul 2019.
În condițiile în care același nivel al veniturilor realizate este folosit și pentru menținerea/ieșirea, în cursul anului, în/din sistemul de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor, se modifică în mod corelat și limita fiscală din cursul anului, utilizată pentru stabilirea naturii obligației fiscale datorate: impozit pe veniturile microîntreprinderilor sau impozit pe profit, după caz.

12. Se modifică prevederile fiscale referitoare la baza impozabilă pentru microîntreprinderi, aceasta urmand sa  se ajusteze numai cu valoarea reducerilor comerciale acordate/primite ulterior facturării care sunt înregistrate în contul 709 „Reduceri comerciale acordate”, respectiv în contul 609 „Reduceri comerciale primite”. Baza impozabilă nu se ajustează cu reducerile comerciale primite ulterior facturării care, potrivit reglementărilor contabile, corectează costul stocurilor la care se referă.

13. Se  introduce un sistem diferențiat de cote de impozitare, între 1% și 3%. În cazul microîntreprinderilor fără salariați, sarcina fiscală se majorează cu o sumă fixă trimestrială, stabilită și actualizată, în funcție de evoluția veniturilor fiscale care s-ar fi încasat la un salariu de bază minim brut pe economie. Astfel, cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:
a) 1% pentru microîntreprinderile care au peste 2 salariați, inclusiv;
b) 3% pentru microîntreprinderile care au un salariat;
c) 3% + 1.530 lei pentru fiecare trimestru pentru care se datorează impozit, pentru microîntreprinderile care nu au salariați.
d) 3% pentru microîntreprinderile care nu se încadrează în prevederile lit.a) sau lit.b
De asemenea,  cota de impozitare reglementată este de 1%, necondiționată de angajarea de salariați, în primii doi ani de existență a persoanei juridice respective

 • Impozitul pe venit

14. Se diminueaza cota de impozit pe venit de la 16%, la 14%,  aplicată asupra venitului impozabil realizat începând cu data de 1 ianuarie 2019, pentru determinarea impozitului corespunzător fiecărei surse din următoarele categorii de venituri: activități independente, salarii și asimilate salariilor, cedarea folosinței bunurilor, investiții, pensii, activități agricole, silvicultură și piscicultură, premii și alte surse.

15.  Se propune extinderea veniturilor neimpozabile reprezentând:
–  premii obţinute de sportivii medaliaţi la jocurile paralimpice;
– premii, prime şi indemnizaţii sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor şi altor specialişti, prevăzuţi în legislaţia în materie, în vederea realizării obiectivelor de înaltă performanţă: clasarea pe locurile 4-6 la campionatele europene, campionatele mondiale şi jocurile olimpice/paralimpice, precum şi calificarea şi participarea la turneele finale ale campionatelor mondiale şi europene, prima grupă valorică, precum şi la jocurile olimpice/paralimpice, în cazul jocurilor sportive.

 • Venituri din activităţi independente

16. Neimpozitarea cadourilor în cazul în care nu este depăşită limita a 150 lei cu ocazia  unor evenimente (anumite sărbători religioase, 8 martie, 1 iunie, etc.). De asemenea, se propune aplicarea aceluiași regim fiscal pentru cadourile și tichetele cadou oferite tuturor salariaților, în cazul în care acestea sunt acordate pentru evenimentele și în limita respectivă.

17.  Neimpozitarea la nivelul angajaţilor a hranei acordate de angajator în baza normelor tehnice sau igienice reglementate pentru anumite sectoare de activitate care interzic introducerea alimentelor în incinta unităţii.

18. La funcția de bază a fost majorat nivelul deducerilor personale acordate în funcție de numărul persoanelor aflate în întreținere, cuprinse în prezent între 250 lei/lunar și 650 lei /lunar, pentru un venit lunar brut  de până la 1.000 lei inclusiv, ajungându-se la deduceri personale cuprinse între 300 lei/lunar și 800 lei/lunar, pentru un venit lunar brut de până la 1.500 lei /lunar, inclusiv.

 • Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

19. Se propune eliminarea din sfera cheltuielilor deductibile a celor  reprezentând contribuţii de asigurări sociale de sănătate prevăzute la titlul V – „Contribuţii sociale obligatorii”, pentru contribuabili,  indiferent dacă determinarea venitului net se efectuează în sistem real, pe baza normelor de venit sau prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli.

Se propune ca pentru stabilirea venitului net anual realizat de persoanele fizice din cedarea folosinței bunurilor, inclusiv din arendă, să se acorde o cheltuială deductibilă egală cu 40% din venitul brut.

 • Venituri din pensii

20. Asimilarea cu veniturile din pensii a diferenţelor de venituri din pensii şi a sumelor reprezentând actualizarea acestora cu indicele de inflaţie,  acordate în baza hotărârilor judecătoreşti rămase definitive și irevocabile/hotărârilor judecătoreşti definitive și executorii, precum şi stabilirea regimului fiscal aplicabil acestora.

21. Au fost revizuite prevederile referitoare la condițiile de acordare a  deducerii speciale pentru creditele rescadențate, pentru persoanele fizice care obţin venituri din pensii, titulari ai unor contracte de credite supuse rescadențării, în colaborare cu reprezentanții B.N.R. și A.R.B pentru a răspunde problemelor sistemului bancar.

22. Majorarea sumei neimpozabile lunare luată în calcul la stabilirea venitului impozabil lunar din pensii la 1050 lei, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2016.  Plafonul neimpozabil lunar de 1.050 lei acordat în anul fiscal 2016 va fi majorat cu 50 lei, în fiecare an fiscal, începând cu drepturile aferente luni ianuarie, până ce plafonul de venit neimpozabil  va ajunge la valoarea de 1.200 lei /lunar.

 • Contribuţii sociale obligatorii

23. Începând cu data de 1 ianuarie 2018, cotele pentru contribuţia de asigurări sociale datorată bugetului asigurărilor sociale de stat, în funcţie de condiţiile de muncă, sunt următoarele:
–   cota integrala pentru condiții normale de muncă  21%, din care 7,5% cota pentru contribuția individuală și 13,5% pentru contribuția datorată de angajator;
–   cota integrala pentru condiții deosebite de muncă  26%, din care 7,5% cota pentru contribuția individuală și 18,5% pentru contribuția datorată de angajator;
–   cota integrala pentru condiții speciale de muncă și pentru alte condiții de muncă astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările şi completările ulterioare, 31%, din care 7,5% cota pentru contribuția individuală și 23,5% pentru contribuția datorată de angajator.

24.  Se elimină excepţia care stabileşte că persoanele fizice care realizează venituri din desfăşurarea activităţilor independente nu datorează contribuţie pentru aceste venituri dacă mai realizează şi venituri din salarii.

25.  Se elimină posibilitatea de alegere a venitului asigurat la sistemul public de pensii, de către persoanele fizice care realizează venituri din desfăşurarea unei activităţi independente, care în prezent permite asigurarea în sistem la venitul minim, reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (pentru anul 2015: 2.415 lei x 35%= 845 lei ).

26. În cazul persoanelor care realizează venituri din activitățile independente peste nivelul plafonului minim lunar, obligațiile de plată a contribuţiei de asigurări sociale se stabilesc la nivelul venitului realizat, care nu poate fi mai mic decât echivalentul reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut, în vigoare în anul pentru care se efectuează definitivarea contribuției şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig.   În acest caz, anual, ca urmare a efectuării regularizării venitului bază de calcul, se stabilesc diferenţe de contribuţie faţă de plăţile anticipate, care se determină prin aplicarea cotei de contribuție asupra echivalentului reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat în vigoare în anul pentru care se stabilesc plățile anticipate. Aceste diferenţe se distribuie în mod egal pe lunile în care s-a desfăşurat activitatea în anul pentru care se face regularizarea.

Persoanele fizice care se încadrează în categoria persoanelor obligate să se asigure în sistemul public de pensii, respectiv, cele al căror venit lunar este cel puțin egal cu plafonul minim, depun anual, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabilesc plățile anticipate, declaraţia referitoare la îndeplinirea condițiilor privind obligația plății contribuției de asigurări sociale.

Pentru aceste persoane se stabilesc plăţi anticipate cu titlu de contribuţie de asigurări sociale, baza lunară de calcul fiind chiar plafonul minim, iar la definitivare, în anul următor celui de realizare a venitului, se stabilesc diferențe de contribuție, în plus, în funcție de venitul realizat, în baza declarației privind venitul realizat.

Dacă venitul realizat, determinat în sistem real, este sub plafonul minim, plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale nu se restituie, acestea fiind luate în calcul la stabilirea stagiului de cotizare şi la stabilirea punctajului pentru pensionare.

 • Contribuția de asigurări sociale de sănătate

27. Se elimină excepţia prin care se stabileşte că persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, investiţii, precum și din alte surse, nu datorează contribuţie pentru aceste venituri dacă mai realizează şi venituri din salarii, pensii sau venituri din activități  independente. Se introduce plafonul maxim al bazei lunare de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate, respectiv, baza lunară de calcul asupra căreia se aplică cota individuală de contribuție nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de asigurări sociale de stat.

28. Se efectuează regularizarea anuală a CASS pentru toate veniturile menționate la pct. 3.2 în sensul că, în anul următor celui de realizare a veniturilor, organul fiscal stabilește baza anuală de calcul, ca sumă de baze anuale de calcul asupra cărora se datorează contribuția și încadrează această bază în plafonul anual maxim reprezentând valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut înmulțit cu 12 luni (plafon anual pentru anul 2015:  144.900 lei) și în plafonul anual minim reprezentând valoarea a 12 salarii de bază minime brute pe ţară.

29. Se elimină deducerea de la calculul impozitului pe venit  a contribuției de asigurări sociale de sănătate în cazul veniturilor asupra cărora se datorează această contribuție, respectiv, veniturile de la pct. 3.2, întrucât prin  regularizarea anuală a contribuției rezultă sume de restituit, fapt ce implică recalcularea venitului impozabil care nu se poare realiza decât în condițiile unei globalizări a veniturilor impozabile.

 • Taxa pe valoarea adăugată (TVA)

30. Se propune reducerea cotei standard de TVA de la 24% la 20%, începând cu data de 1 ianuarie 2016. De asemenea, se propune reducerea cotei standard de TVA la 18% începând cu 1 ianuarie 2018.

Totodată, se propune extinderea aplicării cotei reduse de TVA de 9%, începând cu data de 1 ianuarie 2016, pentru livrarea următoarelor bunuri:
– animale vii și păsări vii, din specii domestice, care se încadrează la codurile NC 0101-0105, 0106 14 10, 0106 33 00;
– carne, inclusiv organe comestibile și preparate din carne, care se încadrează la codurile NC 0201-0210 și 1601-1603;
– pește și preparate din pește, care se încadrează la codurile NC 0301 – 0305 și 1604, cu excepția peștilor ornamentali;
– lapte, produse și subproduse lactate, care se încadrează la codurile NC 0401-0406;
– ouă de păsări, care se încadrează la codurile NC 0407-0408;
– legume, plante, rădăcini și tuberculi, alimentare, fructe comestibile și preparate din acestea, care se încadrează la codurile NC 0701-0714, 0801-0813 și 2001-2009.

31. Se va trece la implementarea taxării inverse pentru livrarea de clădiri, părţi de clădire şi terenuri de orice fel, pentru a căror livrare se aplică regimul de taxare.

 • Accize

32. Diminuarea nivelului accizelor:
– la motorină de la 1897,08 lei/1000 litri la 1518,04 lei/1000 litri, ca urmare a scăderii consumului de carburant și în special pentru a contracara fenomenul de alimentare cu combustibil de către transportatori în alte state membre cum ar fi Ungaria și Slovenia – unde se restituie o parte din accize sau Bulgaria care are un nivel redus de taxare;
– la benzina fără plumb nivelul accizelor s-a diminuat de la 2035,40 lei/1000 litri la 1656,36 lei/1000 litri;
– la benzina cu plumb de la 2327,27 lei/1000 litri la 1948,23 lei/1000 litri.

33.    Eliminarea nivelului redus al accizelor pentru motorina utilizată de transportatorii de mărfuri și persoane, având în vedere reducerea semnificativă a nivelului standard;

34.    Reașezarea nivelurilor de accize pentru alcool și băuturile alcoolice, după cum urmează:

– scăderea nivelului accizelor pentru bere de la 3,9 lei/hl/1grad Plato la 3,3 lei/hl/1grad Plato, iar pentru berea produsă de producătorii independenți a căror producție anuală nu depășește 200 mii hl, de la 2,24 lei/hl/1grad Plato la 1,82 lei/hl/1grad Plato; măsura este impusă de scăderea consumului din 2012 și până în prezent cu 1,9 mil hl bere, cu influențe negative asupra veniturilor la bugetul de stat aferente altor impozite;
– scăderea nivelului la vinuri spumoase de la 161,33 lei/hl produs la 47,38 lei/hl produs și la băuturi fermentate spumoase de la 213,21 lei/hl produs la 47,38 lei/hl produs. Măsura este impusă de faptul că 75% din consum de astfel de produse spumoase este asigurat din producția națională;
– creșterea nivelului de impozitare pentru băuturile fermentate liniștite de la 47,38 lei/hl produs la 396,84 lei/hl produs; în acest fel se încurajează producția de băuturi fermentate liniștite din mere, pere și miere în detrimentul celor obținute din diferite siropuri fermentescibile, arome și coloranți;
– stabilirea unui nivel al accizelor pentru produsele intermediare de 396,84 lei/hl produs; schimbarea modului de taxare nu va mai permite migrarea băuturilor fermentate în produse intermediare și invers în funcție de nivelul de impozitare;
– scăderea nivelului accizelor pentru alcool etilic de la 4.738,01lei/hl alcool pur la 3.306,98 lei/hl pe alcool pur, iar pentru alcoolul etilic produs de micile distilerii de la 2.250,56 lei/hl alcool pur la 1.653,49 lei/hl alcool pur; măsura este impusă de scăderea consumului din 2013 și până în prezent, cu influențe negative asupra veniturilor la bugetul de stat aferente altor impozite;

 • Impozite şi taxe locale

35. Impozitul pe clădiri va fi stabilit în funcție de  destinația proprietăţii – clădiri – rezidenţiale şi clădiri nerezidenţiale.  Cota impozitului pe clădiri rezidențiale va fi cuprinsă între 0,08 %- 0.2%. În cazul persoanelor fizice baza de calcul va fi valoarea impozabilă a clădirii, determinată tabelar, iar în cazul persoanelor juridice valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare.

Cota impozitului pe clădiri nerezidențiale va fi cuprinsă între 0,2%-1,3%. Baza impozabilă va fi valoarea impozabilă. În cazul persoanelor fizice,  autoritățile publice locale sunt obligate  să-și stabilească valorile impozabile pe tipuri de clădiri și pe zone în cadrul localității, urmare a evaluărilor rezultate dintr-un raport  de evaluare  întocmit de un evaluator autorizat și aprobate prin hotărâre a consiliului local. În cazul persoanelor juridice, valoarea impozabilă este cea  rezultată dintr-un raport de evaluare, întocmit de un evaluator autorizat. În situația în care la adresa clădirii, o persoană fizică are inregistrată o companie, aceasta va avea regimul fiscal nerezidențial numai în situația când se deduc cheltuielile cu utilitățile.
Impozitul pe teren

36.     Pentru terenurile situate în intravilan au fost introduse limite minime și maxime, pe ranguri de localități și zone. Astfel, limita minimă a fost determinată prin reducerea cu 20% a actualului nivel, iar limita maximă este dublu actualului nivel.

Potrivit agentiei Mediafax, populaţia va achita impozit şi pentru terenul ocupat de locuinţe.

 •  Impozitul pe mijloacele de transport

37.  S–a introdus prevederea de scutire de la plata acestui impozit pentru  mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral și a mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenții în situații de urgență, precum și  reducerea impozitului cu 95% pentru mijloacele de transport hibride.

38.  S-a abrogat capitolul VIII privind taxa hotelieră.

 • Majorarea impozitelor și taxelor locale-ale autorităților locale

39. Se acordă competențe consiliilor locale de a stabili cote adiționale impozitelor și taxelor locale de până la 50% față de nivelul actual de până la 20%.

Hotărâri ale consiliilor locale

40. Începând cu 1 ianuarie 2017, s-a acordat competență consiliilor locale de a putea majora, pentru clădirile și terenurile neîngrijite situate în intravilan, impozitul pe clădiri și impozitul pe teren cu până la 500%, în condiţiile stabilite prin hotărâre a consiliului local.  Începând cu 1 ianuarie 2018, impozitul pe teren poate fi majorat cu până la 500% pentru terenurile situate în intravilan, pentru care suprafața ocupată de clădiri este mai mică de 20% din suprafața totală a terenului și nu depășește 40  m2, în condiţiile stabilite prin hotărâre a consiliului local.

Pentru terenul agricol din extravilan  nelucrat timp de doi ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren cu până la 500% începând cu al treilea an, în condițiile stabilite prin hotărâre a consiliului local.

Indexarea impozitelor şi taxelor locale

În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinînd cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-ul oficial al Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

 

Ofer coduri, pentru cei ce le-au pierdut, la diferite casetofoane/masini.

ex: Ford serial M(+6 cifre)

Scoateti casetofonul, uitati-va la S/N si ex: M145356 are corespondent un cod unic pentru a porni casetofonul dvs.

Puneti in comentariu SN M… si voi reveni cu codul.

Legea care te obliga sa-ti platesti facturile in maxim 30 de zile se aplica de astazi. O stire buna pentru majoritatea firmelor care au de „lucru” cu statul :)

Legea care obliga firmele sa isi achite facturile intr-un termen de maxim 30 de zile, daca nu stabilesc altfel cu partenerii lor de afaceri, se aplica de vineri, cand actul normativ intra in vigoare. Legea, publicata marti in Monitorul Oficial,  instituie un termen de plata maximal si pentru autoritatile publice care contracteaza bunuri sau servicii din mediul privat. In plus, noua reglementare introduce si o despagubire minima de 40 de euro, la care creditorul are dreptul automat, din prima zi de intarziere la plata.

Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 182 din 2 aprilie 2013 si intra in vigoare in trei zile de la publicare, adica vineri, 5 aprilie 2013.

Prin acest act normativ se transpun in legislatia nationala prevederile Directivei 2011/7/CE privind combaterea intarzierii la plata in tranzactiile comerciale, pe care Romania era obligata sa o implementeze in legislatia nationala pana in 16 martie 2013.

Legea privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati publice prevede ca reglementarile se vor aplica creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta din contracte incheiate intre profesionisti sau intre acestia si autoritatile publice, contracte avand ca obiect furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii.

Prin profesionist, legea intelege orice persoana fizica sau juridica, care exploateaza o intreprindere cu scop lucrativ.

In actul normativ se precizeaza ca nu sunt incluse in sfera de aplicare a acestei legi:

 • creantele inscrise la masa credala in cadrul unei proceduri de insolventa si creantele ce fac obiectul unui mandat ad-hoc, concordat preventiv ori al unei intelegeri incheiate ca urmare a unei negocieri extrajudiciare de restructurare a datoriilor unei societati;
 • contractele incheiate intre profesionisti si consumatori.

Termenele maximale de plata in mediul privat

Legea publicata marti stabileste termene maximale de plata, contractuale si legale, atat pentru contractele incheiate intre profesionisti, cat si pentru contractele incheietate intre profesionisti si stat.

In ceea ce priveste contractele din mediul privat,  termenul legal de plata (aplicabil pentru cazurile in care termenul de plata nu este mentionat intr-un contract) este de 30 de zile calendaristice, calculat:

 • de la data primirii facturii;
 • de la data primirii bunurilor sau prestarii serviciilor, daca data primirii facturii este incerta;
 • de la data finalizarii procedurii de receptie (perioada de receptie poate dura cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii bunurilor sau prestarii serviciilor. Prin exceptie, partile pot stipula in contract un termen de receptie mai mare de 30 de zile sub rezerva ca aceasta clauza sa nu fie abuziva).

Pe de alta parte, termenul de plata contractual (cel stipulat in contract) in cazul tranzactiilor economice din mediul privat poate fi de maxim 60 de zile calendaristice. Totusi, in legea publicata marti se precizeaza ca partile pot mentiona in contract un termen de plata mai mare, dar care sa nu fie abuziv fata de creditor.

De asemenea, legea nr. 72/2013 permite plata in transe, actul normativ precizand  ca ”partile pot conveni efectuare platii in mod esalonat”.

In cat timp trebuie sa plateasca statul?

Exact ca in cazul tranzactiilor comerciale din mediul privat, termenul legal de plata pentru bunurile sau serviciile achizionate de stat de la agenti economici privati este de maxim 30 de zile calendaristice, calculate:

 • de la data primirii facturii;
 • de la data primirii bunurilor sau prestarii serviciilor, daca data primirii facturii este incerta;
 • de la data finalizarii procedurii de receptie (perioada de receptie poate dura cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii bunurilor sau prestarii serviciilor. Prin exceptie, partile pot stipula in contract un termen de receptie mai mare de 30 de zile sub rezerva ca aceasta clauza sa nu fie abuziva).

Atentie! In cazul contractelor dintre stat si mediul privat, legea mai prevede ca partile nu pot conveni cu privire la data emiterii/primirii facturii, iar orice clauza prin care se stipuleaza un asemenea lucru este lovita de nulitate absoluta.

Noile reglementari prevad totusi si un termen legal de plata derogatoriu, de maxim 60 de zile calendaristice, de care beneficiaza doar institutiile publice din domeniul sanatatii si entitatile publice care furnizeaza servicii medicale de sanatate.

In mod similar termenului legal, si termenul de plata contractua(cel stipulat in contract) in ceea ce priveste contractele dintre stat si profesionistieste tot de maxim 30 de zile.

„In mod exceptional, partile pot stipula un termen de plata de plata de maxim 60 de zile calendaristice, daca acesta este stabilit expres in contract si in documentatia achizitiei si este obiectiv justificat, tinand cont de natura sau caracteristicile specifice ale contractului, sub rezerva ca aceasta clauza sa nu fie abuziva”, se mai arata in actul normativ.

Nu platesti la timp? Achiti o dobanda penalizatoare

Legea termenelor maximale de plata stabileste ca atat statul, cat si agentii economici din mediul privat datoreaza dobanzi penalizatoare, in cazul in care nu isi achita la timp bunurile sau serviciile achizionate.

Potrivit Legii nr. 72/2013, dobanda penalizatoare curge de la scadenta pana la momentul platii si se calculeaza potrivit art. 3 din OG nr.13/2011, in cazul in care nu s-a stabilit o alta valoare prin contract.

In prezent, dobanda legala penalizatoare se calculeaza la nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR (5,25% in acest moment) plus patru puncte procentuale. Totusi, actul normativ publicat marti modifica si art. 3 din OG nr. 13/2011, majorand dobanda legala penalizatoare. Astfel, incepand de vineri, aceasta dobanda va fi calculata la nivelul ratei dobanzii de referinta plus opt puncte procentuale.

Debitorii pot plati si o despagubire minima, daca intarzie cu platile

„Creditorul poate pretinde daune-interese pentru toate cheltuielile facute pentru recuperarea creantei, in conditiile neexecutarii la timp a obligatiei de plata de catre debitor”, se arata in legea publicata marti.

Mai mult decat atat, din prima zi de intarziere la plata, creditorul are dreptul automat sa solicite debitorului o despagubire minima de 40 de euro (contravaloarea in lei), suma fiind suplimentara cheltuielilor aferente unei eventuale proceduri de executare silita.
Sursa: http://www.avocatnet.ro

La cine sa nu raspunzi la telefon!

     Da, in momentul cand va auziti numele dupa „Alo?!.. Dl. ***”, inchideti instant telefonul pentru a nu va pierde urmatoarele minute, cateodata peste 10, cu un individ ce incearca sa va ia bani pe nimic.
In cazul in care stati si le ascultati povestea cum ca va veti imbogati, ca nu stiu ce actiune a crescut cu nu stiu cat la % si ati pierdut ocazia… dar acum aveti din nou sansa sa profitati de ea…, puteti, la final, sa le spuneti ca ati ramas fara job, ca nu mai aveti bani nici de mancare, ca plecati in strainatate in scurt timp si nu aveti timp acum, ca aveti deja un depozit in alta parte, sau… pur si simplu, ce-a mai buna solutie, Dl. Cutarescu… nu ma intereseaza serviciile dvs. va rog sa nu ma mai sunati. Multumesc.
    Eu am patit al 2-lea caz cand am stat si am ascultat umpic, dupa care am intervenit cu ceva la ce m-am gandit in timp ce el canta la telefon despre castiguri, si anume, „Sunteti a 20-a persoana care ma suna, am facut contract doar cu o singura firma locala si nu ma mai intereseaza altceva. Multumesc pt. interes. La revedere!” dupa care, pana acum, nu am mai primit nici un telefon, doar de la altii care nu m-au sunat :)
Exista cateva „firme” de la care spun ca sunt reprezentanti gen Aston Markets, FxMarket etc. cam toate am ceva cu „market” pt. ca suna bine.
Am adunat impreuna cu alti „deranjati”, numere de telefon la care sa nu raspundeti. Eu since am in agenda telefonica „nu rasp 1, nu rasp 2, nu rasp 3” samd.

 • 0311509582
 • 0374103800
 • 0721221548
 • 0722623243
 • 0730611204
 • 0749450985
 • 0753314603
 • 0756042604
 • 0756042651
 • 0756088163
 • 0762249922
 • 0769222752
 • 0755039134
 • 0756076742
 • 0758038618
 • 0757059446
 • 0769343418
 • 0743684929
 • 0754249528
 • 0741072446
 • 0752236914
 • 0747275932
 • 0755148508
 • 0753192244
 • 0758038618
 • 0748225700
 • 0753192048
 • 0753011004
 • 0741090024
 • 0756088675
 • 0753192246
 • 0756099038
 • 0755072822
 • 0755138190
 • 0755039447
 • 0756135373
 • 0755138193
 • 0754249551
 • 0751267753
 • 0752197659
 • 0747208675
 • 0752197656
 • 0741871000
 • 0762250129
 • 0748011417
 • 0746056460
 • 0753316635
 • 0753312277
 • 0746059396
 • 0756013357
 • 0751265310
 • 0745017227
 • 0753016067
 • 0753315883
 • 0752191257

 

Daca aveti si alte nr. de telefon, va rog dati reply aici ca sa stie si altii la cine sa nu raspunda :)

Recuperare date: pierdute definitiv, sau nu??

Image 01

Oricare dintre noi a trecut, cel puţin odată, prin spinoasa problemă a pierderii unor date – începând de la fişierele şterse accidental din graba utilizatorului, continuând cu datele pierdute în urma închiderii accidentale a calculatorului şi terminând cu hard disk-urile care, conform legilor lui Murphy, se defectează exact atunci când pe ele sunt stocate date importante, cărora nu li s-a asigurat nici un fel de backup.

Dacă pentru primele două cazuri, „răspunzătoare” de pierderea datelor sunt, de cele mai multe ori, defectele software, iar datele pierdute pot fi refăcute (în mai mare sau mai mică măsură!) cu ajutorul unor programe specializate – în ultimul caz utilizatorul se confruntă cu defecte hardware, recuperarea datelor de pe platanele HDD-ului fiind apanajul exclusiv al firmelor specializate.

Utilizatorul „educat” de filmele poliţiste de la televizor crede că recuperarea de date de pe un hard disk defect (strivit, ars în incendii, atins de explozii sau orice alt clişeu folosit în filmele de acţiune) este floare la ureche şi că orice „hacker” mai isteţ, înarmat cu o şurubelniţă fină, ia platanele defecte, le pune într-un alt disk, iar datele pot fi citite cu uşurinţă. În realitate, însă, utilizatorul trebuie să fie conştient de faptul că HDD-urile pot suferi diverse tipuri de defecte care duc la imposibilitatea accesării tuturor datelor stocate. Pentru a preveni aceste situaţii (ce e drept, destul de rare), soluţia cea mai la îndemână o constituie back-up datelor importante: cu cât mai des e efectuată operaţiunea, cu atât mai bine.

Iată, în continuare, principalele tipuri de defecte care necesită recuperarea datelor de pe un HDD. Pentru fiecare, vom încerca să prezentă şi soluţia aferentă.

DEFECT LOGIC – se caracterizează prin defecțiuni la nivelul partițiilor, deteriorări ale sistemului de fișiere, formatări sau ștergeri accidentale ale datelor. Putem discuta de un defect logic doar dacă hardul este în perfectă stare de funcționare sau are cel mult câteva sectoare afectate.

Soluţie: Cu ajutorul software-ului specializat de recuperare, datele pot fi recuperate în peste 85% din cazuri. De cele mai multe ori, este vorba despre deteriorarea sistemului de fişiere (FAT, NTFS, EXT2, RAISER etc), fapt care face imposibilă găsirea datelor, sau despre ştergerea şi formatarea accidentală. Şansele de reuşită sunt extrem de mari în cazul în care datele nu au fost suprascrise cu altele noi.

DEFECT ELECTRIC – acest tip de probleme se ivesc, de cele mai multe ori, în urma unor fluctuații de tensiune şi implică deteriorarea componentei electrice a hard disk-ului(PCB-ul).

Soluţie: Cea mai la îndemână soluţie o constituie schimbarea părţii electronice afectate cu o alta de la un model similar. Însă, având în vedere faptul că începând cu noile generații de HDD-uri, aceste componente electrice sunt unice pentru fiecare hard disk în parte, datele nu pot fi recuperate, în acest caz, decât cu ajutorul unor echipamente specializate. De cele mai multe ori, de acest tip de echipamente dispun doar centrele specializate de recuperare a datelor. În general, remedierea constă în repararea părţii electronice defecte sau, dacă nu este posibil, înlocuirea acesteia cu o alta, compatibilizată în prealabil cu partea mecanică a HDD-ului (prin rescrierea versiunii corecte de firmware în flash-ul conţinut de aceasta).

DEFECT FIRMWARE – marea majoritate a personalului IT consideră că firmware-ul unui hard disk este încorporat într-unul dintre cip-urile existe pe partea electrică a unui hard. Acest lucru nu este valabil la HDD-uri: de fapt, firmware-ul unui hard este o componentă software care pune hard-disk-ul în mişcare şi care este compusă din două părţi, una cuprinsă în partea electronică (kernel-ul) şi cealaltă scrisă pe platane, într-o zonă specială SA (Service Area). În foarte multe cazuri, deteriorarea anumitor module din firmware-ul hardului duc la nefuncționarea corespunzătoare a acestuia.

Soluţie: Acest gen de probleme se rezolva cel mai bine de către centre specializate de recuperare a datelor, care dispun de echipamente ce pot accesa hard disk-ul în zona de firmware SA. Această partiţie nu e accesibilă în mod normal utilizatorilor, dar poate fi citită sau scrisă comutând HDD-ul într-un mod special, denumit Factory Mode. Comutarea se face în mai multe moduri, specifice fiecărui producător, în general, şi fiecărui model, în particular. Operaţia implică folosirea unor programe proprietare, care nu sunt accesibile publicului larg, din motive de protejare a tehnologiilor interne utilizate de fiecare producător.

DEFECT MECANIC – acestea sunt cele mai complicate tipuri de defecte pe care le poate suferi un hard disk. Cele mai întâlnite defecte mecanice sunt deteriorările capetelor de citire, blocarea motorului, blocarea capetelor de citire sau deteriorările de suprafaţă. Cel mai întâlnit simptom pentru acest tip de defecte îl reprezintă zgomotul specific produs la alimentarea HDD-ului, celebrul „click of death”

Soluţie: Recuperarea datelor, în aceste cazuri, este o operaţiune deosebit de complexă, pentru care sunt necesare echipamente specializate (echipamente speciale de recuperare, CLEAN ROOM CLASS 100 – o cameră în care se află doar 100 de particule de praf pe metrul cub de aer), prese speciale de extragere a platanelor, sisteme de extragere a capetelor, tehnicieni cu experienţă, sisteme de curăţare a impurităţilor. Având în vedere limitările de mai sus, operaţia complexă şi costisitoare se poate efectua doar de firme specializate în domeniul recuperării datelor. BIT Data recovery este unul dintre centrele specializate de recuperare a datelor din România, pentru mai multe detalii vizitaţi recuperaridate.ro

Se supraincalzeste sistemul?

Image 01

Temperaturile variaza la fiecare laptop. Asta datorita solutiilor diverse de racire si a programarii in mod diferit a comportamentului ventilatoarelor.

Zona periculoasa (inalta) a temperaturilor este destul de standard datorita specificatiilor de utilizare a producatorilor. Temperaturile periculos de inalte determina diverse componente sa fie automat downclock-ate [CPU, GPU] pentru a evita supraincalzirea si posibila ardere a acestor componente.

Zone specifice de temperatura pentru componente:

CPU – temp. periculoasa:: 70C
GPU – temp. periculoasa: 90-95C
HDD – temp. periculoasa: 60-65C

Pragul de temperaturi ridicate este din nou destul de standard, din aceleasi motive invocate mai sus. Aceste temperaturi sunt periculoase pentru sistem, ele putand cauza avarii hardware daca utilizatorul nu ia masuri pentru eliminarea caldurii in exces. Sistemele ce au o componenta supraincalzita de obicei se vor bloca sau stinge.

CPU – prag de temp. inalta: 90-100C
GPU – prag de temp. inalta: 100-105C
HDD – temperaturile variaza, dar in general peste 65C este supraincalzire

Temperaturile de siguranta sunt practic toate temperaturile aflate sub pragul de temp. inalte. Chiar si variatii de 5C-10C sunt in ordine atata timp cat temperatura nu intra in zona fierbinte.

Daca sistemul care se supraincalzeste nu este nou, se recomanda inlaturarea prafului si mizeriei din gurile de aerisire ale carcasei si de pe paletele ventilatoarelor. Folositi laptop-urile doar pe suprafete drepte, curate, dure. Nu le utilizati in pat, pe suprafete moi sau pe picioare, ori pe orice alt tip de suprafata ce ar putea obtura gurile de aerisire a ventilatoarelor.

Daca sistemul care se supraincalzeste este insa nou, se recomanda contactarea distribuitorului de la care a fost cumparat respectivul sistem.
Exista de asemenea laptopuri care se supraincalzesc datorita sistemelor de racire defectuase [prost concepute]. Ele se pot dota cu sisteme aditionale de racire [standuri, coolere pentru notebook-uri]. Un exemplu este Zalman ZM-NC1000.

Tehnici de racire: Exista 3 moduri principale de a raci un laptop. Cel mai usor mod este utilizarea de accesorii speciale [standuri de racire], urmat de folosirea diverselor programe, iar apoi de solutii constructive.

1. Programe:

Programele sunt cruciale din cateva puncte de vedere. In primul rand pot fi folosite pentru diagnosticarea sistemului si depistarea sursei de caldura in exces [CPU, GPU, HDD], iar apoi pot fi folosite pentru modificarea parametrilor de functionare a sistemului pentru a reduce caldura degajata de componente, dar si pentru a modifica viteza de rotatie a ventilatoarelor [la unele modele] pentru un flux de aer imbunatatit.

     Monitorizarea temperaturilor: Cunoasterea temperaturilor din sistem este primul pas catre racirea lui. Este un pas obligatoriu si valabil pentru toate metodele de racire.
Dificultate: Scazuta

Cost: 0 RON
Programe necesare: Riva Tuner, Notebook Hardware Control.
Programe alternative: HDTune, RMClock, I8Kfan (doar pentru Dell)

     Drivere si Bios: De ce sa updatezi driverele video? Versiuni noi de drivere pot imbunatati performanta 3D, repara bug-uri si alte probleme, aduce suport noilor jocuri lansate si pot comanda mai eficient componentele. Cel mai indicat este sa testezi mai multe variante de drivere si sa-l gasesti pe cel mai indicat in cazul tau, deoarece driverele pot afecta gradul de incalzire a placii tale video. Chiar si Bios-ul este important, versiuni noi putand influienta putin temperaturile
Dificultate: Scazuta

Cost: 0 RON
Programe necesare: Drivere (ATI / Nvidia), variante Bios de pe siteul producatorului.

     Reducerea voltajului: Reducerea voltajului [„undervolting”] este un proces care reduce excesul de caldura emanata de CPU, utilizand programe. Este o metoda utilizata la scara larga si de asemenea este poate cea mai eficienta, fara costuri. Temperaturile pot scadea de la 5C la 20C. Reducerea voltajului nu scade performanta sistemului. Doar cresterea si scaderea frecventei de functionare a CPU au impact asupra performantei.

2. Componente

Componentele sunt cele care permit rularea sistemului de operare. Este evident ca ele joaca un rol important in degajarea de caldura, din moment ce tocmai ele o produc. Chiar daca nu poti face prea multe lucruri pentrumodificarea componentelor, exista cateva metode ce ajuta reducerea temperaturilor sistemului.

     Curatarea ventilatoarelor: Este probabil cel mai important dar si cel mai usor lucru pe care il poti face pentru a mentine laptopul cat mai rece. Praful ramane prins pe ventilatoare chiar daca tie camera in care se gaseste sistemul ti se pare curata. Este recomandat sa cureti ventilatoarele regulat, la fiecare 3-6 luni. Dificultatea procesului variaza de la un model de laptop la altul.
Dificultate: Scazuta/Medie

     Pasta termoconductoare: In primul rand, este foarte important sa stii ca urmatorul proces poate anula valabilitatea garantiei laptop-ului. Se poate aplica/schimba pasta termoconductoare in cazul CPU si a placii video. Exista mai multe tipuri de pasta, iar metodele de aplicare pot diferi si ele. Procesul consta in dezasamblarea laptop-ului, inlaturarea radiatoarelor de pe CPU si procesorul grafic si aplicarea pastei. Dupa care urmeaza reasamblarea sistemului. Aceasta metoda este recomandata strict utilizatorilor experimentati.
Dificultate: Ridicata

Cost: 30 RON (diferain functie de tipul/marca de pasta termoconductoare)
Scule necesare: Set de surubelnite

     Modificarea sistemelor de aerisire: Se pot face diverse modificari, printre care modarea heat pipe-urilor, gaurirea carcasei si a suprafetei pe care este asezat laptopul, dar nu sunt recomandate, deoarece prezinta riscuri ridicate de a deteriora sistemul.
Dificultate: Ridicata

Cost: ?
Programe necesare: ?
Programe alternative: ?
Scule necesare: ?

3. Accesorii:

<b     >Coolere pentru laptopuri: Desi coolerele dedicate laptopurilor au fost pana nu demult considerate excesuri, ele devin din ce in ce mai cautate si mai necesare. Sunt piese simple care ajuta drastic la scaderea temperaturilor sistemului.
Dificultate: N/A
Cost: 100-250 RON (in functie de model/marca)

     Coolere pentru laptopuri „homemade”: Pot reprezenta un proiect interesant in timpul unei vacante de vara, daca detii banii, sculelesi accesoriile necesare. Si bineinteles indemanare si rabdare. Iti permit sa hotarasti pe unde vrei sa treaca fluxul de aer si incotro sa fie eliminata caldura excesiva. Modelele sunt nelimitate, totul tine de imaginatia ta. Bafta.
Dificultate: Medie/Sporita
Cost: ??? (variaza in functie de materiale, etc)
Scule necesare: Depinde de constructie

     Cabluri si organizarea biroului [wire management]: Un birou dezorganizat poate afecta racirea sistemului. Ai nevoie de spatiu liber cat mai mult in jurul sau, mai ales in dreptul gurilor de aerisire. Altfel, acestea pot fi obturate, iar fluxul de aer blocat. Chiar daca sistemele mobile precum laptopurile tind sa necesite cabluri mai putine, cele de la boxe, incarcator, USB-uri, HDD-uri externe, etc. pot provoca supraincalzirea laptopului.
Dificultare: Scazuta

Cost: ?

HDD – Hard Disk, o componenta esentiala!

Image 01

Capacitatea Hard Disk-urilor a crescut intr-un mod astronomic in ultimii ani. Insa cum functioneaza acesta? Inainte de a intelege modul de citire si scriere a HDD-ului, vom analiza intai partile componente.

HardDisk-ul este compus dintr-o carcasa, un platan (sau mai multe), un motor, un brat de citire, o interfata si o placa logica.

In mod normal, capacitatea unui hard disk in ziua de azi este de aproximativ cateva sute de Gb. Dupa un mic calcul, 1 Gb fiind egal cu 1024 Mb, 1 Mb fiind egal cu 1024 Kb, iar 1 Kb fiind egal cu 1024 bytes, rezulta ca 1 Gb = 1.073.741.824 bytes (1024 x 1024 x 1024). Un hard disk cu o capacitate de 100 Gb poate stoca 100 de miliarde de bytes.

Un bit este cea mai mica unitate de masura intr-un calculator. Deoarece sunt prea mici, bitii sunt asamblati in grupuri de cate opt, formand un byte. Un byte poate contine suficienta informatie pentru a stoca un singur caracter ASCI precum litera “C”.

Placa logica

Pe partea de jos a hard disk-ului se gaseste placa logica. Aceasta este o piesa importanta deoarece se ocupa cu cele mai importante lucruri. Aceasta ofera calculatorului “manualul de utilizare”. Prin aceasta, calculatorul isi poate face o idee despre dispozitivul conectat (HDD): ce tip este, cat de mare este, ce cablu este conectat si cum sa acceseze dispozitivul. Fara aceasta parte calculatorul n-ar putea detecta daca aveti un HDD instalat si nici nu va putea efectua transferul de date.

Daca ii spunem calculatorului sa incarce 1000 Mb de informatie, HDD-ul va trimite informatia atat de repede pe cat poate. Pentru a grabi procesul de citire, hard disk-urile sunt dotate cu un cache, o mica memorie unde sunt stocate datele inainte de a le trimite mai departe. In timp ce hard disk-ul incarca urmatorii 16 Mb ai fisierului, pachetul de date citit anterior este pregatit in cache-ul HDD-ului. Atunci cand datele din cache sunt preluate, urmatorul pachet citit este copiat in cache. Acest proces este valabil si pentru scriere, doar ca este inversat.

Motorul

O componenta de baza este motorul folosit pentru a invarte platanele pe care sunt scrise datele. Acesta este controlat foarte precis de catre placa logica, functionand la o viteza de 7.200 , 10.000 rotatii pe minut (numarul rotatilor depind de tipul hard disk-ului). Intr-un laptop, viteza de rotatie este de obicei intre 4200 si 5400 rotatii pe minut.

 

Image 01

Platanele si capetele de citire / scriere

Platanele sunt discuri magnetice subtiri confectionate din aluminiu si sunt acoperite cu un strat foarte subtire de material cu proprietati magnetice. Datele de pe un hard disk sunt organizate in cercuri concentrice numite track-uri.
In imagine: A) Piste, B) Sector de piste, C) Sectoare, D) Clustere

Un hard disk poate avea mai multe capete de citire, in functie de numarul de platane. Inaltimea de plutire a capetelor de citire poate fi de 0.1 micrometri (sau microni). Pentru a intelege mai bine, un fir de par uman este de aproximativ 100 microni, iar o globula rosie are un diametru de aproximativ 7 microni.

Daca bratul s-ar afla la o distanta prea mare de disc, ar polariza si spatiul de langa locul unde trebuie.
Din acest motiv hard disk-urile sunt foarte sensible la socuri, mai ales cand sunt pornite. In momentul in care calculatorul este oprit, bratul de citire / scriere este retras intr-un loc special, pentru a nu lovi platanul in urma unor posibile socuri.

Capetele de citire / scriere sunt puse in miscare de catre un motor pas-cu-pas.
Capetele de scriere / citire sunt electromagneti care efectueaza conversia semnalelor electrice in campuri magnetice si invers. Fiecare bit de date este inregistrat pe disc utilizand o anumita metoda de codificare, bitii fiind translatati in secvente de tranzitii de flux.

Din pricina densitatii ridicate de inregistrare este important sa nu existe interferente intre campurile magnetice alaturate. De aceea, campurile magnetice inregistrate au o intensitate redusa. Pentru cresterea densitatii de inregistrare, intensitatea acestor campuri trebuie redusa si mai mult, motiv pentru care capetele de citire / scriere trebuie sa fie mai sensibile. Din acest motiv se utilizeaza circuite speciale de amplificare pentru conversia impulsurilor electrice slabe generate de capetele de citire / scriere in semnalele care reprezinta datele citite de pe disc.

Image 01

O unitate de discuri are deobicei cate un cap de scriere / citire pentru fiecare fata a platanelor, existand un singur mecanism de deplasare pentru toate capetele. (In imagine bratul de citire / scriere miscandu-se pe suprafata platanului cu mare viteza).

Capetele de citire / scriere sunt mentiunte la o distanta foarte mica fata de platan. Deoarece suprafata alocata unui bit este extrem de redusa (0,1 x 2 microni), capul trebuie mentinut la o distanta suficient de mica pentru a putea detecta campurile magnetice slabe.

La o viteza de 5400 – 10000 de rotatii pe minut capul nu poate fi in contact cu suprafata si in acelasi timp nu se poate indeparta de acesta la o distanta mai mare de o fractiune de micron. O asemenea distanta este mai mica decat lungimea de unda a luminii vizibile.
Datorita efectului planar, capul de citire “pluteste” deasupra discului, la o distanta determinata de viteza de rotatie, forma capului si tensiunea arcului. Chiar daca suprafata nu este perfect plata, capul va urmari neregularitatile.

Hard disk-urile sunt asamblate in conditii de curatenie extrema, conditii care trebuie mentinute si in timpul functionarii. Unitatea de discuri nu este perfect etansa, fiind permisa patrunderea aerului prin intermediul unor filtre. Totusi, datorita imperfectiunilor de filtrare, in interiorul unitatii pot patrunde particule de fum sau de praf. Una din cauzele cele mai obisnuite de distrugere a discurilor este deteriorarea suprafetei acestora de catre impuritatile colectate de capetele de citire / scriere.

Citirea si scrierea pe hard disk

Un cluster reprezinta o colectie de sectoare grupate impreuna de sistemul de fisiere pentru a simplifica lucrurile. Prin procedeul de “clusterizare” se poate pierde spatiu de pe hard disk. De exemplu, daca un hard disk este formatat cu 4 kb / cluster, iar noi vom scrie un fisier de 2 kb, doar jumatate din cluster va fi ocupat de date, cealalta jumatate ramanand un spatiu pierdut. Insa fara aceasta metoda, sistemul de operare nu va putea accesa datele rapid. Sunt mai bune 5 milioane de clustere rapide decat 10 milioane de clustere greoaie.

     Citirea datelor de pe hard disk

Utilizatorul cere informatie de pe hard disk. Sistemul de operare acceseaza MFT (master file table), un index cu fisierele si locatiile lor, prin controlerul hard disk-ului, pentru a gasi clusterul unde este stocat.

Sistemul de operare spune hard disk-ului, prin controlerul hard drive-ului, ca are nevoie e un fisier dintr-un cluster. Placa logica a HDD-lui va actiona motorul si va roti platanele. Bratul se plimba pe suprafata platanului, citeste datele, si apoi amplifica campurile magnetice slabe care se potrivesc cerintelor. Placa logica a hard disk-ului foloseste capul de citire al bratului pentru a citi informatia din sectoarele cluster-ului respectiv.
Informatia este trimisa in cache-ul hard disk-ului, ca mai apoi sa fie trimisa catre memoria RAM si mai departe catre dispozitivele de iesire.

Procesul de scriere este inversul citirii, cu o mica exceptie. In loc sa cceseze MFT pentru a gasi locatia unui fisier, acceseaza “file table” pentru a gasi clustere libere pentru scriere.
Desi precizia si viteza hard disk-urilor pare uimitoare, ele sunt totusi cele mai incete componente dintr-un calculator, deoarece contine elemente mecanice.

Webhost-ul! Cat este de important? De ce sa nu luam ce e cel mai ieftin.

In zilele noastre, serviciile de web hosting sunt peste tot si relativ ieftine, care reprezinta o piata adresata cumparatorului. Chiar daca aveti un buget limitat si cautati hosting ieftin, sa zicem undeva sub 15 RON / luna, ba chiar sub 10, exista mai multi furnizori care ofera astfel de servicii decat v-ati putea imagina. Totusi, este indicat sa fiti atent la furnizorul pe care-l alegeti. Ieftin nu garanteaza intotdeauna servicii de calitate. Eu cel putin, din experienta mea si a altora, asta am vazut, ieftin=calitate mult inferioara  si suportul praf.

Inainte de a va avanta in achizitionarea unui pachet de hosting, trebuie sa faceti cativa pasi pentru a sti ce luati, daca e de calitate sau nu, sa nu dati banii aiurea, asta chiar daca nu sunt multi, dar cel mai important, mai important decat banii dati, este calitatea serviciilor furnizorului de hosting, daca raspunde la ticket-uri, daca dau solutii, daca serverul este stabil, daca ofera ceea ce ai nevoie sau altele in plus…

In primul rand trebuie sa stiti de ce aveti nevoie, de ex. rapiditate (obligatoriu), daca aveti nevoie de cron job-uri, postgreSQL, ip dedicat, sau scripturi ce trebuie rulate, cu anumite cerinte … In cazul acesta trebuie sa va adresati cu un mail relativ simplu in care spuneti furnizorului ce aveti si ce ati dori de la hosting. Deseori, de la hosting de 10 RON/Luna, nu veti primi reply sau veti primi reply cum ca se poate dar in realitate nu va functiona cum va asteptati.

Cauta feedback-uri pentru firma de la care vrei sa iei host-ul, sa vezi ce zic altii despre serviciile oferite… Este foarte important sa afli de la altii, actuali clienti sau fosti clienti.

Eu personal am inceput cu hosting ieftin, shared, unde eram cu aprox 20 000 de site-uri pe acelasi host, cateodata nu se incarca site-ul, cateodata dadea eroare, si cel mai des, pentru site-urile care au accesari mai multe, eroare de db (maxclients), o eroare care e defapt o limitare pusa de provider, ex: 10 vizite/secunda.

In final… daca aveti un blog mic, un site de prezentare maruntel, sau ceva ce nu necesita atentie mare, nici seo, nici administrare … puteti opta pentru ceva mai ieftin, in cazul in care vreti sa va dezvoltati, aveti o afacere si vreti sa fiti cunoscut, sa vindeti produse, sa fiti consolidat pe piata … intervine seo, automat administrare cu adaugare content solid, marketing … unde, veti avea OBLIGATORIU nevoie de un host mai bun, mai profesionist, in esenta, mai scump decat ati avut.

Pentru a sti ce ofer pentru web hosting, pentru tine, pachet unic personalizat, poti folosi formularul Cere Oferta.

bafta

 

 

Hartuirea telefonica in Romania!

     In Romania, ultimii ani, a aparut ceea ce dincolo exista de zeci de ani, vanzarile, comertul, hartuirea, … telefonica :)
Am sa va explic ce am patit si inca patesc eu, si nu ar trebui, pentru ca nu este voie sa dai informatiile unei persoane, la o terta persoana, mai ales daca esti institutie publica.

     Initial in anul 2010 cand am facut I.I.-ul, am primit cateva telefoane gen, „Buna dl. Tre, ter, târ …”, da, da, buna ziua, spuneti … „Suntem de la o institutie de credite ….” POC, inchis direct!. Zeci de asemenea intamplari, + ca multi au fost cu comertul, „Va oferim componente calculatoare, imprimante etc…” si am sa va explic si de ce stiau ce sa ofere, acest lucru nu l-am aflat numai la finalul anului 2012 cand am scos din inactivitate un SRL.

     Bun, deci ma duc, fac documentele, SRL-ul e activ, toate bune, trece o zi…. 2… si din a 3-a incep telefoanele cum am spus mai sus. Ba frateeeeeeeeeee! ce au astia de ma suna exact pe telefonul care trebuie, si stiu ce sa-mi ofere. Paiiiii… stiu ei de ce, pentru ca cei de la registrul comertului pe langa informatiile de pe mfinante.ro ofera absolut toate informatiile despre tine si afacerea ta, DA!, ofera, mai bine zis „dau fara voia ta” date catre alte persoane fizice sau juridice.

     Am inteles ca defapt poti da bani, probabil o singura data sau abonament pentru a primi date despre noile firme create, modificate, sterse etc… ceea ce dupa parerea mea este „cam” ilegal.

     Am spus aceste lucruri ca sa nu va mirati cand primiti telefoane chiar dupa ce firma dvs. a fost inregistrata sau modificata.

bafta